Energisituationen

glödlampa som hänger i en sladd

Kommunens åtgärder för att förbättra elbristsituationen

Ingen har väl undgått att höra om den rådande energibristen i Sverige och Europa. Elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. I vinter finns risk för att elen inte kommer att räcka till alla timmar i alla delar av Sverige. Det kan då bli aktuellt att koppla bort elen i vissa områden under några timmar för att förhindra ett större avbrott. Det blir ungefär som ett vanligt strömavbrott. Genom att minska elanvändningen kan alla i samhället bidra till att förbättra situationen.

Energiinventering ger möjligheter

Under hösten har förvaltningen och de kommunala bolagen inventerat hur Arvika kommunkoncern kan spara el, minska effektuttaget och jämna ut effektuttaget över dygnet för att förbättra energisituationen i Sverige.

- Kommunkoncernen har en bred verksamhet med allt ifrån lärande, vård och omsorg till elnät och kraftproduktion och möjligheterna att minska elförbrukningen varierar mellan de olika verksamheterna. Förutom att minska förbrukningen har vissa av våra verksamheter möjligheter öka elproduktionen i både liten och stor skala, säger kommundirektör Hans Karlsson.

Arvika kommunkoncern har en potential att spara 4,3 GWh el och att producera ytterligare 9,5 GWh el om investeringar görs.

Minskad förbrukning med hjälp av LED-teknik

Kommunkoncernens totala elförbrukning är i dagsläget cirka 33 GWh och en handlingsplan kommer tas fram för att minska förbrukningen. Det handlar om att fortsätta byta till LED-teknik för att begränsa elförbrukningen till minimum för belysning, att sänka temperaturen i lokaler som fortfarande är eluppvärmda och där sänkningen inte påverkar boende- och arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om garage och teknikutrymmen. Samt att uppmana medarbetare att hjälpa till genom att använda el rätt.

- Det kan till exempel handla om att använda mindre varmvatten genom att till exempel fylla diskmaskinen, att släcka lampor som inte används och att behålla värmen inomhus genom att stänga fönster och dörrar, säger Hans.

Med ovanstående åtgärder beräknas kommunkoncernen kunna spara 0,3 GWh. Genom investeringar i nya ventilationsfläktar, effektivare pumpar, ångturbin och fjärrvärmeuppvärmning av ännu fler av kommunens lokaler och lägenheter, finns en potential att minska elförbrukningen med ytterligare 4 GWh.

Ökad produktion genom investeringar

För att avlasta elnätet och bidra till samhällets elbehov kan elproduktionen ökas genom att bygga ut solkraftproduktion och effektivisera vattenkraftstationer. Beräkningar visar att 0,5 GWh kan produceras via solceller på tak och 2 GWh via en ny solkraftpark. Kostnaden för dessa investeringar bedöms till 20 miljoner kr och bör kunna genomföras i relativ närtid.

Förutom detta finns potential att på lite längre sikt effektivisera koncernens vattenkraftstationer. Bedömningen är att ytterligare 7 GWh kan produceras här till en kostnad av 65 miljoner kr.

Kommunen vill också satsa på ytterligare fjärrvärmeutbyggnad. Förutom de lokaler och verksamheter som kommunkoncernen förfogar över, kommer framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet ge privata fastighetsägare och industrier möjlighet att anslutas till fjärrvärmeanläggningen. Bedömningen är att elförbrukning på ca 10 GWh kan ersättas med fjärrvärme som är fossilfritt producerad och tar vara på restprodukter från lokala sågverk.

Redan gjorda investeringar

Kommunkoncernen har genom åren gjort stora investeringar för att spara energi. Exempelvis har kommunen bytt till LED-lampor i gatubelysningen vilket ger en besparing på cirka 0,7 GWh om året. Arvika Fastighets AB har kontinuerligt bytt till LED-lampor i trapphus och lokaler och kommunen har byggt ut fjärrvärmen i tätorten för att ersätta el och olja i kommunala lokaler, privatägda fastigheter och industrier. Detta har ersatt cirka 100 GWh.

Mer information om energisituationen - vad du kan göra, vad som händer om elen inte räcker till och hur du förbereder dig finns på arvika.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-12-19