Behandling av personuppgifter

  

För att du ska kunna vara kund hos oss i Arvika Fastighets AB behöver vi behandla dina personuppgifter. Våra kundregister innehåller kontaktuppgifter som du själv har lämnat, samt information om ditt hyresförhållande. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Arvika Fastighets AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. Personuppgifterna används för administrering av samtliga delar i vår uthyrningsprocess gällande kundregistrering, intresseanmälan, erbjudande av lägenhet, hyresförhållandet och uppsägning av hyresavtal. Vi gör alltid en kreditupplysning baserat på dina uppgifter, för att du ska kunna bli aktuell som kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar hyresavtal behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Behandling av dina personuppgifter i förbindelse med vår kundregistrering, intresseanmälan och lägenhetserbjudande sker med stöd av samtycke från dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Behandling av dina personuppgifter gällande hyresförhållandet sker framförallt med stöd av att fullgöra ett avtal och rättsliga förpliktelser. Behandlingen sker också med stöd av ett berättigat intresse för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda service till dig samt behålla en god kundkontakt.

Arvika Fastighets AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare 24 månader efter att hyreskontraktet upphört. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas. Samtliga personuppgifter kommer också att raderas om du meddelar oss om att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Undantag gäller i de fall det förekommer en skuld gentemot oss och i dessa fall sparas uppgifterna fram till att skulden är betald.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Arvika Fastighets AB. Du har som registrerad rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Arvika Fastighets AB:s verksamhet. Skulle en person återkomma med samma begäran flera gånger på ett sätt som uppfattas som oskäligt, kan Arvika Fastighets AB komma att ta ut en administrativ avgift. Du har också rätt att få dina uppgifter överförda till annat bolag (dataportabilitet), begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall begränsning av de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ned.

Då vi strävar efter en god registervård och aktuella uppgifter om dig så kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från externa register. Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av sekretessbestämmelser – komma att lämnas ut till bolag eller företag som Arvika Fastighets AB samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, och kan också komma att lämnas ut i de fall vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dessa till myndighet.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde (systemleverantörer och liknande) för att vår verksamhet ska kunna erhålla nödvändig service, support och underhåll samt stödja vår relation med dig som kund. Personuppgiftsbiträdet kommer då endast behandla dina personuppgifter enligt de syften som dina uppgifter samlats in för.

Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Arvika Fastighets AB.

All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR. För en fullständig beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy, eller besök www.arvika.se Länk till annan webbplats.under Dataskydd.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig organisation:

Arvika Fastighets AB

Östra Esplanaden 5, 67181 ARVIKA

Växel: 0570-816 00 Kundtjänst: 0570-816 90

Org.nr: 556040-1217

gdpr.afab@arvika.se